Fütüristler Derneği’nin temel amacı geniş kitlelerle gelecekçiliğin (fütürizm) kurum ve toplumlara ilişkin; olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını ve bunları gerçekleştirmek için atılması gereken adımları inceleyen ilkeli ve bütünsel çalışmalar zinciri olduğunu anlatabilmektir.

İLKELER

– Yenilikçi
– Geleceğe Odaklı
– Yerel Katma Değeri Arttırıcı,
– Küresel Düşünen
– Bilimler Arası
– Birleştirici

DERNEĞİN AMAÇLARI

Fütüristler Derneği, öncelikle gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan World Future Society- Dünya Fütüristler Birliği ile işbirliği içindedir.

Dernek etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

 • Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
 • Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,
 • Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak,
 • Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 • Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, personeli sağlamak
 • Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
 • Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak,
 • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
 • Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
 • Öngörülen amaçlara ulaşmak için derneğe gelir sağlamak üzere gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,
 • Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,
 • Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek.

Fütürizm nedir?
Gelecek hakkındaki ‘’oluşmuş bir gelecek vardır ve biz ona gider ya da onu tahmin ederiz’’
şeklindeki yaygın ve edilgen algıyı değiştirmeyi hedefleyen bakış açısıdır.

İnsanlık olarak eriştiğimiz bilgi ve teknolojiyi kullanarak muhtelif gelecekler
oluşturulabileceğini kabul eder ve yaşamın tüm boyutları için alternatif senaryolar ile olumlu
gelecek tasarımı yapılabileceğini benimser.

Multidisipliner yaklaşımla, uzgörülü (uzak, uzmanlıkla, uzlaşmacı), yenilikçi,
stratejik ve sürdürülebilir öneriler geliştirir.

Fütürist kimdir ?
Fütüristler, basit anlatımla, “gelecek senaryoları üzerine düşünen ve geleceğe dair uzgörülerde (uzgörü: uzak, uzman, uzlaşmacı) bulunan kişiler, gelecekçiler” olarak tanımlanıyor. Fütürist olmak için, özel eğitim almak gerekmiyor. Gelecek için bol bol senaryo yaratmak, hayaller kurmak, olumlu gelecek tasarımı yapmak “Fütürist” olmak için yetiyor.

Fütürist;
o Kendisi ve tüm insanlık için olumlu, ilerici, yenilikçi vizyon geliştiren,
o Kişi, kurum ve toplumların yararlı, etkin yol haritası oluşturmalarına yardımcı olan,
o İnsanlıktan sorumlu olduğunu bilen,
o Geleceğin seyircisi değil tasarımcısı olması gerektiğinin farkında olan,
o Çağdaşlık sözcüğünün bugünü yaşamakla sınırlı olmadığını gösteren ve davranışlarında
o bunu yansıtan,
o Geleceği uzgören,
o Dünyayı kendine, kendini dünyaya ait hisseden,
o Dünyanın örgütlenmesinde yer almak isteyen,
o Geniş kitleleri fütürizm yaklaşımı ile bu bilinç etrafında toplamanın önderlerinden olan
bireydir.

Fütüristler; dünyada World Future Society (www.wfs.org), Türkiye’de de Fütüristler Derneği (www.futurizm.org) olarak örgütlüler.

Fütürizm gündemi olan ve olmayan toplumlar nasıldır?
Gelecek, dünyanın gelişmiş ülkelerinin ajandalarında fütüristik bakış açısıyla, yıllara ve alanlara göre stratejik olarak planlanmış durumdadır. Bireyler, kurumlar, şirketler bu planlar çerçevesinde desteklenir ve yönlendirilir. Bireyler bu yaklaşımlar sonucunda yaşamsal kararlar, tedbirler alır, planlar yaparlar. Geleceğe katlanmaz, katılmaz, onu bizzat oluştururlar.

Gündeminde fütürizm olmayan toplumlar ve bireyler başkalarının planlanmış gündemlerini yaşar, planlamaya katılamaz, olup bitenden habersiz pek çok fırsatı kaçırır, yaratıcılıklarını geliştiremezler. İçinde yaşadıkları toplum ve kendileri için gelişmelerin liderliğini yapamazlar. Kazanan değil kaybeden, katlanan olurlar.

Fütürist bakış açısı ile kimler hangi alanlara bakabilir?
Fütürizm tüm yaşamsal durumlar için bir bakış açısı ve yaklaşımdır. Herhangi bir meslek, cins, ırk, din ya da toplumu temsil etmez, belirli kişi, kurum ya da topluma ait olamaz. İnsanlığın iyiliğini hedefleyen herkes fütürist bakış açısı ile hayatın her boyutuna bu şekilde bakabilir.

Her birey, şirket, kurum, toplum ve devlet, uzgörülü, multidisipliner şekilde, aklını kullanarak, bilgi ve teknolojiden yararlanarak gelecek vizyonunu belirleyip onu etkileyecek olayları göz önüne alarak geleceğini şekillendirebilir.

Fütüristler Derneği’nin görevleri

 • İnsanlık için ayrımcılık yapmadan, eşitlikçi, paylaşımcı, medeniyet ve uygarlık geleceğinin olumlu temellerle yapılandırılması ve toplumda bu bilincin yayılması için çeşitli faaliyetlerde bulunan insanları buluşturan bir platform olmak
 • Yenilikçi düşünce, buluş ve gelişmeleri sistematik bir şekilde izleyerek, bilgileri toplumun kullanımına açmak.
 • Geleceğini etkin yapılandırmak isteyen bireylerin, ailelerin, gençlerin, şirketlerin ve kurumların gelişim, dönüşüm ve kalkınmasına katkıda bulunmak.
 • Araştırmalar, raporlar, sunumlar, belgeler, tebliğler, duyurular yayınlamak
 • Toplantı, zirve, konferans, seminer, work shop gerçekleştirmek (çalışma ve sosyal amaçlı etkinlikler)
 • Çalışma sonuçlarını diğer STK’lar ve toplumsal liderlere ulaştırıp bir sivil yaptırım gücü oluşturarak, dünyaya ve insanlığa fütüristik açıdan bakmayı kazandırmak.

Fütüristler Derneği’ne katılmak için;

Yukarıda özetlenen bakış açılarını benimseyen herkes Fütüristler Derneği’nin üyesi olabilir.

Başvuru için derneğin web sitesinde yayınlanan başvuru formunu doldurup, yollamak gerekir

Derneğe üyelikler Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir