Fütüristler Derneği Etik Davranış Kuralları ‘Code of Conduct’

Amaç

Etik Davranış Kurallarının amacı; derneğe aidiyeti olan bireylerde, etik değerlere ve profesyonel yaşamın standartlarına olan güveni güçlendirmektir. Etik Kurallarımız, derneğimiz yönetim organlarının çalışma prensipleri ile üye ve paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

Kapsam

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve İstişare Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Fütüristler Derneği’nin tüm yöneticileri ve üyelerinin Etik Davranış Kurallarını biliyor olması ve yapacakları tüm faaliyetlerde uyulması beklenir.

İlkeler

Fütüristler Derneği’nin her türlü eylem ve ya faaliyetlerinde, Etik Davranış Kurallarında sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tabi olunan tüm hukuki ve etik standartlara, şeffaflık, dürüstlük, evrensel saygınlık, hesap verilebilirlik ilkelerine, adil davranış prensibine ve sorumluluk bilincine uyumlu hareket edilecektir.

Üyeler:

  1. Hiçbir yer, zaman ve koşulda diğer Üyelerin ve Derneğin çıkarlarına zarar verecek şekilde davranmaz.
  2. Görevlerini yerine getirirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uygun davranmakla yükümlüdürler. Yönetim Kurulu’nun onayı olmadan, kendilerine ait kişisel görüş, düşünce, fikir ve çalışmalarını Fütüristler Derneği adıyla (ya da adına) herhangi bir mecrada açıklayamaz, bir etkinliğe katılamaz, bir etkinlik düzenleyemezler. Dürüst, saygılı, güvenilir, açık olmalı ve nefret söylemlerinden uzak durmalıdırlar. Aykırı davranışlarda sorumluluk tümüyle açıklamayı yapanın olur.
  3. Üye oldukları andan itibaren, birlikteliklerine ve/ya da diğer üyelerin zararına kişisel üstünlük sağlamak için çıkar çatışmalarından ve faaliyetlerden uzak durarak, kurallara uyarak ve her türlü mahremiyete saygılı bir şekilde Fütüristler Derneği için hizmet vermeyi kabul etmişlerdir.
  4. Fütüristler Derneği ile ilgili olan ya da ilgilendiren herhangi bir etik dışı ya da yasa dışı olarak tanımlanabilecek potansiyel karar ya da eylem varsa ve bundan haberdar iseler; zaman yitirmeden kararın ya da eylemin olası sonuçları hakkında yazılı ya da sözlü olarak Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu’nu bilgilendireceklerdir.
  5. Fütüristler Derneği’nin üyesi olsun ya da olmasın tüm insanlara ve diğer canlılara tarafsız ve adil olarak hizmet ederler. Dernek adına hiçbir üyeye özel bir yarar sağlayamazlar. Dil, din, ırk, cinsiyet, yaşadığı coğrafya, yaşı, eğitim düzeyi, engelli oluşu/olmayışı, sağlık durumu ve benzeri konularda dışlayıcı, ayrıştırıcı ya da küçültücü tutum ve davranışlarda bulunamazlar. Şiddetin her türlüsüne karşıdırlar. Birleşmiş Milletler’in 1948’de yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini benimsemiş sayılırlar. Hayvan haklarına azami özeni gösterirler. Genelinde doğayı, özelinde içinde yaşadığı ekolojik çevreyi korumakla yükümlüdürler ve kapsayıcıdırlar.
  6. Fütüristler Derneği Üyesi olarak yetkinliklerini ilerletmek için öğrenmeye, gelişime açık olurlar, çaba gösterirler ve toplumumuz için, insanlık için, gezegenimiz için olumlu gelecek tasarlamak üzere karşılık beklemeden üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirirler. Toplumu korkutan, pasifleştiren, yıldıran, karamsar, olumsuz, çözümsüz ve sürekli yok olmayı gündemde tutan senaryolara karşı çözüm üretme, seçenek sunma, çaba gösterme faaliyetlerine destek verirler.
  7. Fütüristler Derneği’nin gelişimini sürdürebilmesi için yeni fikirler ve kreatif çalışmalar ile toplumsal değer oluşturma çabası harcarlar. Bu çalışmaları da içerecek biçimde telif haklarına, patentlere, ticari sırlara, lisans anlaşmalarına ve üretenlerin eserlerini korumaya yönelik gerekli saygı ve özeni eksiksiz gösterirler.
  8. Fütüristler Derneği’nin önerilerine ya da politikalarına kısmen de olsa katılmadıklarında Derneğe saygılı olacak biçimde, süreçleri profesyonelce yorumlama, yanıtlama ve alternatif öneriler getirme hakkına sahiptirler.
  9. Fütüristler Derneği’nin sürdürdüğü fütürizm için farkındalık oluşturma, öğretme, yaygınlaştırma, yararlandırma çabalarına destek ve katkı verirler. Etkinliklerine iştirak eder, başkalarının da iştirak etmesine gayret ederler.
  10. Üyeliğe kabul edildiklerinde, baştan Fütüristler Derneği’nin politikaları ve eylemlerini özümsemiş ve benimsemiş kabul edilirler. Aykırı söylem ve eylemlerden kaçınma sorumluluğu taşırlar.