FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ – LOGOSU

Derneğin adı “Fütüristler Derneği” olup kısa şekli olarak da FD unvanını kullanacaktır. Merkezi İstanbul’dadır. Dernek, Merkez Genel Kurulunun gerekli gördüğü il veya ilçelerde şubeler açabilir. Tüzüğün ekinde tasarımı görülen ve yeşil-mavi-beyaz renklerin kullanıldığı iç içe üç eşitkenar üçgenden oluşan LOGO, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan üyeler dışında dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Madde 2. DERNEĞİN FAALİYET ALANI-AMACI – ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Fütüristler Derneği, öncelikle gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak, yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak ve geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile kurulmuştur. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak hedefini taşıyan derneğimiz aynı zamanda uluslararası bir kuruluş olan World Future Society- Dünya Fütüristler Birliği ile işbirliği içindedir.

Dernek etkinliklerini yürütürken aşağıdaki hususları göz önünde tutar:

 1. Gelecekteki sosyal ve iş yaşamı ile sosyal ve pozitif bilimlerdeki bütün disiplinlerin ve teknolojinin insanlığı ne kadar etkileyeceği ve nasıl yön vereceği ile ilgili olarak görüşleri paylaşmak,
 2. Geleceğin incelenmesi için yöntemlerin geliştirilmesini sağlamak,
 3. Geleceğe yönelik fikirler, öneriler, alternatifler ve çeşitli senaryoları paylaşmak,
 4. Geleceğe yönelik çalışmaların kamuoyu tarafından anlaşılmasını sağlamak,
 5. Amacına uygun çalışmaları yapabilmek için gerekli malları edinmek, personeli sağlamak,
 6. Konularla ilgilenenler arasındaki bilgi alışverişini ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek amacı ile bilimsel toplantılar, konferanslar, seminerler ve çeşitli geziler düzenlemek, sergiler açmak,
 7. Geleceği inceleyen veya planlayan kurumlar ve kişiler ile Türkiye içinde ve dışında yabancı ülkeler ve uluslararası kurumlar arasında işbirliğine yönelik çabalarda bulunmak,
 8. Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
 9. Dernekler Kanunu’na uygun olarak uluslararası kuruluşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek,
 10. Öngörülen amaçlara ulaşmak için derneğe gelir sağlamak üzere gösteri, yarışmalar, toplantılar ve sosyal etkinlikler ile yayıncılık çalışmaları düzenlemek,
 11. Dernek amacına uygun etkinlikleri sürdürmek, yönetimlerini sağlamak üzere arazi ve arsalar alarak, bunlar üzerinde gerekli tesis ve binaları inşa etmek ya da ettirmek ve aynı amaçla tesis ve yapılar satın almak ya da kiralamak,
 12. Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek amacını gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek,
 13. Geleceğe yönelik planlama yapmak üzere sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili her türlü bilgi toplama, düzenleme ve yayın çalışmaları yapar, yaptırır, yapılmasına iştirak eder, yurtiçinde ve yurtdışında bu amaçla her türlü kuruluşla işbirliği yapar ve yurt dışından gelecek/yurt dışına çıkacak kişi veya kurumlara aydınlatıcı bilgi vererek referans noktası olmak,
 14. Yardım Toplama Kanunu ile bu ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım toplamak,
 15. Amacına uygun gerek duyulan konularda alt çalışma komisyonları kurmak,
 16. Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturmak.
 17. Gerektiğinde WEB Sitesi açmak,
 18. Aynı amaç doğrultusunda olmak üzere Fedarasyon Kurucu Üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyona katılabilir.
 19. Gelir artırıcı projeler geliştirir, bunlar için gerekirse ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurar.
 20. Aynı amaç doğrultusunda çalışan Uluslar arası Kuruluşlara üye olabilir, işbirliği yapabilir, üyelikten ayrılabilir.
 21. Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 22. Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir.
 23. Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
 24. Amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir.

Madde 4.DERNEĞİN KURUCULARI

ADI SOYADI

1-Yurtsan Atakan (T.C Köşe Yazarı) 

2-Işık Biren (T.C. Emekli Koramiral) 

3-Rahmi Faruk Eczacıbaşı (T.C. Eczacıbaşı Holding Yön. K. Bşk. Yrd.)

4-Ufuk Emekli (T.C. Profesör Doktor)

5-İbrahim Kavrakoğlu (T.C. Kavrakoğlu Danışmanlık Şirketi Başkanı)

6-Alphan Manas  (T.C. Teknoloji Holding Yön.Kurulu Eşbaşkanı)

7-Oğuz Manas (T.C. Öğretim Görevlisi)

8-Jan Nahum (T.C. Heksagon A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

9-Rıfat Sağlam (T.C. Öğretim Görevlisi)

10-İrfan Sayar (T.C. Sahne Tasarımcısı)

11- Uğur Yüce (T.C. İzmir İsviçre Fahri Konsolosu)

Madde 5. DERNEK ÜYELİĞİ

Fiil Ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. Dernek kurma hakkından yoksun bulunanlar derneğe üye olamazlar. Yabancıların derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’ de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır. Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir.

Madde 6. ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

I. Asıl Üyelik: Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

a. Kurumsal Asıl Üyelik (Tüzel Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir. Giriş ve yıllık ödenti öderler.

b. Bireysel Asıl Üyelik (Gerçek Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip gerçek kişi üyelerdir. Giriş ve Yıllık ödenti öderler.

II. Öğrenci Üyeliği

Üniversitelerde öğrenim gören, derneğin kuruluş amaç ve misyonuna kendini yakın hisseden, 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip öğrenciler Dernek Öğrenci Üyesi olabilirler.

Öğrenci üyeler, her öğrenim yılı başında öğrenci olduklarına dair belgeyi Derneğe beyan etmek zorundadırlar.

Öğrenci Üyeler, kendi aralarından seçeceği veya yönetim kurulunun belirlediği bir koordinatör başkanlığında toplantılar yapar. Derneğin düzenlediği her türlü toplantı, eğitim, seminer ve organizasyonlarına katılabilirler.

Kendilerini hayata hazırlama, sorumluluk alma, gelecek düşünce kültürünü oluşturma ve Derneğe aidiyet hissini geliştirme kapsamında Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde projeler yapabilir, geliştirebilir, uygulayabilir. Yapacakları etkinlikler için kendi aralarında komisyonlar/gruplar kurabilir, görevlendirme yapabilirler.

Öğrenci Üyeler, seçme ve seçilme haklarına sahip gerçek kişi üyeleridir. Yıllık ödenti ödeyecek bu üyelerin derneğin çatısı ve gözetimi altında yapacakları her türlü toplantı, seminer, çalıştay gibi etkinliklerde olması muhtemel giderleri dernek tarafından karşılanır..

Derneğin sağlayabileceği “Staj” ve “Burs” olanaklarından öncelikli olarak yararlanırlar.

III. Akademik ve Onursal Üyelik:

Üniversite veya Yüksekokullarda, Akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir.

Akademik ve Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, Diledikleri taktirde ödenti verirler.

Madde 7. Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

Dernek Yönetim Kurulu üyeleri veya kuracağı bir kurul aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Asıl üyeliğe başvuranlardan Yıllık Aidatın gereken bölümü alınır.

Madde 8. ÜYELİK NUMARASI

Üyeler, Derneğin tutmakla yükümlü oluğu Üye kayıt defterine sırasıyla kaydedilir ve gerektiğinde üye kimlik belgesi de düzenlenebilir.

Madde 9. ÜYELİK HAKLARI, GÖREV ve SORUMLULUKLARI:

Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Madde 10. YÜKÜMLÜLÜKLER

Üyeler:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca alınan ve duyurulan kararlara uymak,

Kendisi ile yazışma yapılabilecek yasal adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Yönetim Kurulu’na bildirmek,

Bu tüzükte öngörülen diğer maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdür.

Her tür üye, derneğin yönetimi ile ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na iletebilir. E-mail iletisi yazılı bildirim olarak kabul edilir.

Madde 11. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyeliğinden istifa ile çekilmek,

Dernekler Kanunu’nun şart koşmuş olduğu nitelikleri sonradan kaybetmiş olmak, Derneğin amacı ve konusu ile ilgili faaliyetlerden ayrılmış olmak,

Üyelik özel hükümlerine aykırı davranmak,

Üyelik aidatını Yönetim Kurulu’nun yazılı ihtarına rağmen ödememiş olmak, kaydıyla üyelik sona erer.

Bunun yanında; Dernek tüzüğüne aykırı ve dernek amacına zarar verici hareket edenler, derneğin saygınlığını zedeleyici hareketlerde bulunanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı hareket edenler, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında Dernek Yönetim Kurulu, Etik Kurul aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Madde 12. ORGANLAR GÖREV VE YETKİLERİ

Fütüristler Derneği’ nin çalışmaları aşağıdaki organlarca yürütülür. Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu Etik Kurulu

Madde 13. Genel Kurul, derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır.

Genel Kurul, iki yılda bir ocak ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile “olağan”,

Yönetim ya da Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerinin beşte birinin isteği üzerine “olağanüstü” olarak İstanbul’da toplanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 14. ÇAĞRI

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:

Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir

– Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Madde 15. TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

 • Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, Genel Kurul’u oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asIl üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 • Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul’un tüzükte değişiklik yapılmasına ya da derneğin feshine ilişkin karar verebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması koşuldur. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda, toplantının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk aranır ve kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Madde 16. TOPLANTI YÖNTEMİ

Dernek Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 15. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirileceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısı’na aittir.

Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

Madde 17. GÖRÜŞÜLECEK KONULAR-GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’ un görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

Derneğin geçen dönemki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,

Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulu’nu aklamak,

Yönetim Kurulu’nca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,

Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,

Dernek organları asıl ve yedek üyelerini seçmek,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

Derneğin dağılmasına karar vermek,

Çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,

Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği diğer görevleri yapmak,

Federasyon Kurucu üyesi olmaya veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılmaya, ayrılmaya karar vermek, Üye olması durumunda federasyonda derneği temsil edecek delegeleri seçmek.

Dernek Şubelerinin kurulmasına veya kapanmasına karar vermek.

Madde 18. YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, üyeler arasından seçilecek yedi (7) asıl, beş yedek olmak üzere toplam on iki üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.

Madde 19. YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Derneğin bu tüzük ve Genel Kurul’ca alınan kararlara uygun olarak yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

Gerekli gördüğü yerlerde il ya da bölge temsilcilikleri oluşturmak; temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere uygun olarak sürdürmek,

Gerekli gördüğü il ya da bölgelerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,

Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak, Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,

Giderleri onaylamak,

Dernekler Kanunu’na göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakları saptamak,

Yayınlanacak kitapları, paraca desteklenecek araştırma ve çalışmaları, yapılacak hizmetleri, yurt içinde ve dışındaki kongre ve bilimsel toplantılara katılacakları saptamak,

Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak ve öngörülenden artık gelirleri bütçedeki ilgili bölümlere eklemek,

Yönetim Kurulu’nun görevleri arasındadır.

Madde 20. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yönetim Kurulu, asıl üyeleri arasından Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter, Sayman ve diğer görevlileri tespit ederek görev bölümü yapar,

Başkan: Yönetim Kurulu’ndan aldığı yetkiyle resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.

Başkan Yardımcısı: Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

Sekreter: Derneğin genel yazı işlerini yürütür ve yasaya göre tutulması gerekli kütükleri ve tutanakları tutar. Derneği temsil eden ya da yükümlülük altına sokanlar dışındaki yazışmaları imzalamaya yetkilidir.

Sayman: Gelir ve gider sayışımını, derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, derneğin mali durumunu gösteren sayışım özetini Yönetim Kurulu ve Denetçilere verir. Genel Kurul’a sunulacak mali bilânçoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen personeli denetler.

Madde 21. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, gerek gördüğü zaman ve sıklıkta yapılır. Gerekirse, bir sonraki toplantısının gününü, bu yargının dışında Yönetim Kurulu Kararı olarak saptanabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları en az 4(dört) üyenin bulunması ile açılır ve kararlar Yönetim Kurulu toplam üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşit oylarda Başkanın bulunduğu yanın kararı geçerli sayılır.

Yönetim Kurulu, konferans, açık oturum, kurultay, balo, gezi v.b. faaliyetler düzenlenmesi için gerektiğinde Dernek üyelerinden birinin başkanlığında “Özel Kurul”lar kurabilir.

Özel Kurul, kendisine verilen görev tamamlandığında düzenleyeceği gelir-gider çizelge ve raporunu, ilişkin belgelerle birlikte, görevin tamamlanmasını izleyen bir haftalık süre içinde Yönetim Kurulu’na vermekle yükümlüdür.

Birbiri ardına üç toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nda boşalan üyelik yerine, yedek üye göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetim Kurulu’nca bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek

üyelerinden birinin başvurması üzerine yerel Sulh Hukuk Hâkimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Madde 22. İCRA KURULU

Olası sorunların hemen çözümü, ileriye dönük adımların hızlıca atılması ve benzeri durumlarda aksiyon alınması amacıyla oluşturulacak icra kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreterden oluşur.

Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. İcra Kurulu gereken sıklıkta toplanır.

Madde 23. DENETİM KURULU OLUŞUMU – GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü takdirde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetleme faaliyeti yaptırılabilir.

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun iş ve işlemlerini denetlemek ve dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.

Denetçiler, derneğin hesaplarını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler.

Denetçiler derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verecekleri gibi, Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.

Denetçiler her dönem sonunda Genel Kurul’a, derneğin çalışmaları konusunda rapor verirler.

Madde 24. YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ve GÖREVLERİ

Yüksek İstişare Kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. İki yıl görev yapacak Yüksek İstişare Kurulu, dernek yönetim kurulunun seçeceği yeteri kadar üyeden oluşur. Toplantılarını yönetim kurulu başkanının başkanlığında ve uygun gördüğü zamanlarda gerçekleştirir. Yüksek İstişare Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve çoğunlukla karar verir.

Bir çalışma grubunu ilgilendiren konuların görüşülmesi sırasında, o çalışma grubunun başkanı da toplantıya katılır.

Yüksek İstişare Kurulu’nun görevleri şunlardır;

a. Dernek olarak görüş belirlenmesi gereken konularda daha önce hazırlanmış olan inceleme veya araştırma raporlarını değerlendirerek görüşünü Yönetim Kurulu’na sunmak,

b. Derneğin stratejik planı ve çalışma programlarını değerlendirerek görüşünü Yönetim Kurulu’na sunmak,

c. Dernek amaçlarının gerçekleşmesi ile ilgili her türlü olumlu ve olumsuz uygulama ve gelişmeleriizlemekve uygungördüğütakdirdebukonular hakkındagörüşbelirleyerek Yönetim Kurulu’na sunmak,

d. Derneğin konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi faaliyetleri sonunda varılan sonuçları irdelemek,

e. Dernek için yeni ufuk ve ana görev belirlemeleri konusunda düşünce geliştirmek.

Madde 25. ÇALIŞMA GRUPLARI

Merkez veya Şube Yönetim Kurulları; tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve olası gelir kaynakları ile giderlerini içeren bütçesini belirlemek suretiyle, dernek üyeleri arasından atanacak bir grup başkanının yönetiminde ve sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturabilir.

Çalışma gruplarına, gereken durumlarda proje, komisyon, komite, birlik, klüp gibi adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, işbu tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.

Çalışma grubu başkanı gerektiğinde, çalışma grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.

Çalışma gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek yönergeye göre yürütülür.

Madde 26. ETİK KURULU OLUŞUMU – GÖREVLERİ

Etik Kurulu, Genel Kurul tarafından (2) iki yıllığına Derneğin asıl üyeleri arasından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

Kurul üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçer.

Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır ve Yönetim Kurulu’nca Etik Kuruluna sevk edilmiş üye veya konuların durumunu görüşür.

Etik Kurulu, kendisine ulaşan konu veya üyelerin durumuna ve olayın dernek uyum ve düzenine yaptığı etkinin önem derecesine göre hukukun ilkeleri, adaleti ve objektif kriterleri gözeterek her türlü araştırma ve incelemeyi yapar, tarafları dinler. Kararını ilk toplantısından itibaren en geç 30 gün içinde vererek, bunu Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı bildirir. Kurul kararlarını salt çoğunlukla alır.

Üyelikten çıkarma kararı Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Madde 27. ŞUBE

Türk Medeni Kanunu’nun 94. maddesine uygun olarak, Dernek Genel Kurulu kararıyla gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç (3) kişilik Kurucular Kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verecektir.

Madde 28. ŞUBENİN HUKUKİ DURUMU

Şubeler gerek idari gerekse mali bakımdan Merkez Yönetim Kurulu’na bağlı olup tüzük hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirmekte görevli ve yetkilidirler.

Madde 29. ŞUBE ORGANLARI

Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir Şube Genel Kurulu,

Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetim Kurulu.

Madde 30. ŞUBE GENEL KURULU

Şube Genel Kurulu şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Üyelerin Şube Genel Kurulu’na katılabilmeleri için aidatlarını ödemiş olmaları şarttır. Şube Genel Kurulu Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az 60 (altmış) gün önce Kasım ayında bitirmek zorundadır.

Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçer.

Şube Genel Kurulu toplantılarını Dernekler Kanunu’ndaki Genel Kurul hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 31. ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ

Şubeler, Genel Merkez genel kurulunda kendi genel kurullarında her on üyesine bir delege isabet edecek şekilde seçilen delegelerle temsil edilir. Bu şekilde temsil görevi yapacak delege sayısı iki delegeden az olamaz

Madde 32. ŞUBE YÖNETİM KURULU

Şube Yönetim Kurulu 5(beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.

Dernek Genel Kurulu tarafından açılması kararlaştırılan şubeler en geç 6 (altı) ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

Olağan toplantılar gerek görülen sıklıkta yapılır. Şube Yönetim Kurulu tüm çalışmalarını tüzük ile şube Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

Yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu, şubenin Yönetim ve Denetim Kurul’larına seçilen üyelerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

Şube Yönetim Kurulu işbu dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Kanunu’na göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyelerin isimlerini karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir.

Madde 33. ŞUBE DENETİM KURULU VE GÖREVLERİ

Denetim Kurulu, 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden kurulur. Merkez Denetim Kurulu’nun görevleri, Şube Denetim Kurulu’nun da görevleridir. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bağımsız denetim kuruluşlarına da denetleme faaliyeti yaptırılabilir.

Madde 34. ŞUBE GELİR KAYNAKLARI

Üyelik ödentileri,

Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler, Sponsorluk ve bağışlar,

Faaliyet gelirleri,

Diğer gelirler.

Şubelerin yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak temin ettikleri bağış ve sponsorlukların dernek geleneklerine ve etik ilkelere uygun olması gerekir. Bu bağış ve sponsorluklar hakkında, vakit geçirilmeden, Merkez Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi zorunludur.

Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar dernek merkezine aittir.

Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde şubeleri denetleme hakkına sahiptir.

Madde 35. GENEL MERKEZİN GELİR KAYNAKLARI_YILLIK ÖDENTİNİN BELİRLENME ŞEKLİ

I. Üyelik Ödentileri:

Gerçek ve Tüzel kişi üyeliklerinin giriş ve yıllık ödenti miktarları ve ödeme şekli her yıl yönetim kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Üyelik ödentileri yıllık olarak her yılın Ocak ayı sonuna değin ödenmelidir. Bu süre içinde ödentisini ödememiş üyelere Mart ayı içinde uyarı yapılır. Bu uyarıya karşın ödentisini ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılacağı kendilerine duyurulur. Yine de yanıt alınamazsa madde 11 hükümleri uygulanır.

Uyarı yazışmaları üyenin belirttiği adrese gönderildiğinde eline geçmemiş olması bu hükümlerin uygulanmasına engel değildir.

Derneğe yeni üye olanlar, dernek tarafından kendilerini üyeliğinin kabul olunduğuna dair yazının gelmesini takip eden 30 gün içinde üye giriş ödentisini öderler.

Üyelik ödentisini ödemeyen üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme haklarından yararlanamazlar.

II. Para Varlığının İşletilmesi:

Dernek bir çalışma dönemi içinde elde ettiği gelir fazlası ile amacına yönelik özel fonlar kurar ve işletir.

III. Bağışlar:

Derneğe maddi yardımda bulunacak özel ve tüzel kişilerin verdikleri paralar, kurumlar, hükümet ve başka kuruluşlarca yapılan yardımlar ve dernekçe sağlanan hizmetler karşılığında alınan paralar bağış sayılır.

IV. Faaliyet gelirleri:

Konferans, gösteri, bilimsel kurultay, yemek, balo, gezi, piyango gibi çalışmalarla yayınlardan sağlanan gelirlerdir.

Madde 36. GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

 1. Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
 2. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.
 3. Dernek gelirlerini toplayacak yönetim kurulu dışındaki kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına elektronik ortam üzerinden bildirim yapılarak yetki belgesi düzenlenir.
 4. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

 5. Madde 37. GELİRLERİN TESLİM EDİLMESİ

 6. Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 1000.- tl,yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

 7. Madde 38. BÜTÇE VE MUHASEBE

 8. Derneğin gereksinmeleri Yönetim Kurulu’nun, gelir ve olanakları göz önünde bulundurarak derneğin yıllık bütçesine göre saptayacağı ödeneklerden karşılanır.
  Dernek adına yapılacak her türlü harcamalar her durumda belgelenir.

 9. Dernek, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.
  Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

 10. Madde 39. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ VE BORÇLANMA USULLERİ

 11. 39.1. Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

39.2. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 40. GENEL HÜKÜMLER VE TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Bu tüzükte belirlenmemiş konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 41.DERNEĞİN FESHİ

Derneğin Feshi

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a. Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Fütüristler Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar son genel kurul toplantısında kararlaştırılan kuruma devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

b. Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

LOGONUN ŞEKLİ VE ANLAMI

Tasarım sonsuz formlarından esinlenerek ortaya çıkarılmıştır. Gerek figürün kendisinde, gerekse kullanılan yeşil ve mavi renklerde oran ve dengeye özen gösterilmiştir. Üçgenin merkezine ok formunu oluşturacak yeşil renkte başka bir eşkenar üçgen kurgulanarak F harfi belirginleştirilmiş ve köşeler D harfinin anlaşılır olabilmesi için kenar çizgisi ile kesişecek oranda trimlenmiştir.

Mavi Renk Güvenirlik, Sadakat, Barış ve Sonsuzluk anlamına gelmektedir.

Yeşil Renk Yaşamsal, Kendini Yenileyen, Doğal ve Enerjik anlamına gelmektedir.

Beyaz Renk Arı (saf), Yalın, Aydınlık ve Gerçek anlamına gelmektedir.

İç içe ardışık iki üçgen daha ileriyi işaret etmektedir. Bu üçgenlerin yukarı yönü göstermesi gelişmeyi (inkişaf) temsil eder. Farklı boyutlarda olması uz görü yaparken büyük meselelerin yanı sıra küçük meselelerin de ele alındığını vurgular. Yeşil ve Mavi renklerin açık ve koyu tonlarının kullanılması herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, kültür, siyasi görüş ayrımcılığı yapılmadığını vurgular.